CTS Uutiskirje

 

Palvelinkeskuksista kuntien uusi rahasampo

 Projektipäällikkö Reijo Parkkinen

Suomessa on 320 kuntaa, joista monissa on hakukoneyhtiö Googlen ja Yandexin maihinnousun jälkeen huomattu palvelinkeskusten tuovan alueelle työpaikkoja ja lihottavan mukavasti kunnan yhteisöverokassaa. Yhä useamman kunnan elinkeino- ja kehitysyhtiöt tavoittelevat palvelinkeskusoperaattoreita teollisuudelle varatuille alueille sekä aktiivikäytöstä poistettuihin teollisuustiloihinsa.

Mitä ICT-alasta ja palvelinkeskusten toimintaympäristöstä tulee tietää, kun elinkeinotoimi lähtee hakemaan data center – operaattoria alueelleen?

CTS Engtecin projektipäällikkö Reijo Parkkinen on kymmenien muiden ulkomaanprojektien ohessa vetänyt Suomeen sijoittuvien, kansainvälisten data center –yhtiöiden rakennus- ja suunnitteluprojekteja.

-Ratkaisevia asioita ovat etabloitumisvaiheen lupaprosessin kattava hallinta ja kansainvälisten yhtiöiden ydinliiketoiminnan tunteminen. Samoihin asioihin ovat törmänneet myös kuntien elinkeinotoimen edustajat, Parkkinen sanoo.

Sijoituspaikan valinta

Kansainvälisen teknologiayritysmaailman tuntevan CTS Engtecin asiantuntijat ovat edelläkävijöitä kansainvälisten palvelinkeskushankkeiden Suomeen sijoittumisen organisoimisessa.

-Ensivaiheessa kartoitamme laitoksen sijoittumista suunnittelevan yrityksen kriteerit sijoituspaikan infran ja toimitilojen suhteen. Joku voi pitää edellytyksenä sadan kilometrin etäisyyttä ydinvoimalasta, toinen tarvitsee ehdottomasti vesijäähdytyksen tai kriteerinä voi olla teollisuustontin suuruus tai sen itsenäinen hallinnointi. Turvallisuusnäkökohdat ovat yleensä yksi tiukka kriteeri. Tarvittaessa teemme valtakunnallisesti kattavan selvityksen yritykselle soveltuvista tonteista, sanoo Parkkinen.

Luvitus ja viralliset tarkastukset

-Suomen lakisääteiset ympäristöluvat, rakennus- ja purkuluvat ja vesirakennusluvat ovat osa projektin läpivientiä, jossa CTS:n pitkä kokemus viranomaisyhteistyöstä ja kotimaan asiantuntemus nopeuttavat lupaprosessin läpivientiä. Lisäksi koordinoimme rakennustarkastuksia sekä palo- ja sähköturvallisuustarkastuksia. Tarvittavat yhteydet kunnalliseen ja maakunnalliseen hallintoon ja viranomaisiin, ympäristöviranomaisiin sekä paloturvallisuusasiantuntijoihin tuovat nopeasti kustannus- ja aikatauluetuja Suomeen etabloituvalle yritykselle.

-Usein ulkomainen yritys yllättyy Suomen lainsäädännöstä, joka on monessa suhteessa erilaista kuin monissa maissa, erityisesti palo- ja työturvallisuusvaatimusten kohdalla. Tässäkin CTS:n asiantuntijat  pystyvät auttamaan yrityksiä prosessien nopeuttamisessa ja vaatimusten tulkinnassa, sanoo Parkkinen.

Ympäristöpalvelut

Suomen ympäristölainsäädäntö määrittelee, mitä ympäristölupia palvelinkeskuksilta vaaditaan ja niiden myöntämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Yksi yleisimmistä toimenpiteistä CTS Engtecissä on ympäristöasiantuntijoiden laatimat ympäristölupahakemukset ja niihin tarvittaessa liittyvät näytteenotot maaperätutkimuksia varten sekä vesiteknologiaan liittyvät tutkimukset.

- Etenkin jos kyseessä on vanha teollisuusalue, on huolellinen maaperätutkimus tarpeen riippuen aikaisemman alueella sijainneen teollisuustoiminnan luonteesta. Yksi harvinaisimpia tutkimuskohteita urallani on ollut vanhan paperitehtaan piippu, josta selvitettiin tiilien mahdollista saastuneisuutta, piipun turvallista purkamistapaa, purkamiskustannuksia sekä purkujätteen mahdollista uusiokäyttöä tai loppusijoituspaikkaa. Myöhemmin piippu purettiin, kertoo Parkkinen.

Purkupalvelut

-Jos palvelinkeskus sijoitetaan käytöstä poistettuun teollisuusrakennukseen, ylimääräisten vanhojen rakenteiden, putkistojen ja teräsrakenteiden  purku vaatii purku- ja rakennesuunnitteluun erikoistuneen asiantuntijan laatiman purkusuunnitelman ja toimenpideohjeet. Purkutyöt kannattaa suunnitella etukäteen, ja joissain tapauksissa jopa toteuttaa ennakkoon, jotta tulevan hankkeen käynnistyminen ja läpivienti tapahtuu mahdollisimman nopeasti, sanoo Reijo Parkkinen.

Purkuprojekteissa CTS:llä on kokemusta suunnittelu- ja projektinhoitopalveluista mm. vanhan sellutehtaan purkamisessa, paperikonehallien sisäpuolisessa purku-urakoissa, kun hallit on muutettu uusiokäyttöön sekä puun vastaanoton ja kuorimon puruissa.

Suunnittelupalvelut esiselvityksistä toteutukseen

Keskeisinä syinä palvelinkeskusten sijoittumisessa Suomeen ovat suotuisat ilmasto-olosuhteet, kilpailukykyinen sähköenergian hinta, sähköverkon luotettavuus ja yleinen toiminnan ennakoitavuus. CTS Engtecin asiantuntemus energiatehokkaiden ja pääomakustannuksiltaan alhaisten palvelinkeskusten suunnittelussa ja toteuttamisessa on alansa huippua.

-Parhaimmillaan asiakas ja projektin pääorganisaattori tekevät karkeat prosessiratkaisut kuten sähkönjakelun, jäähdytysjärjestelmät ja layoutin perussuunnitteluvaiheessa sille tasolle, että ne voidaan lukita ja edetä sovitusti tehokkaaseen ja aikataulun pitävään toteutussuunnitteluun.

-Laitosten layout-, rakenne- ja laitesijoitussuunnitteluun käytämme kansainvälisiä BIM -mallinnus- eli 3D - suunnitteluohjelmistoja. Sähkö- ja LVIP-suunnittelu ovat palvelinkeskusprojekteissa keskeisessä asemassa, samoin kuin sähkön syöttöratkaisut sekä jäähdytysratkaisut, jotka riippuvat paljon olemassa olevasta alueellisesta infrasta. Energiaratkaisuiden tehokkuuden mittarina käytämme kansainvälistä PUE-standardia.

-Yksi iso ero suomalaisessa ja länsimaisessa rakennustavassa on, että Suomessa rakennus- tai talotekniikkaurakoitsijat eivät juurikaan suunnittele, laske tai määrittele materiaalivalintoja, vaan he toteuttavat suunnitteluyrityksen tekemää toteutussuunnitelmaa. Kun käytetään suomalaisia projektoinnin ja suunnittelun ammattilaisia saadaan määriteltyä paikalliseen rakentamiseen sopivat materiaalit ja menetelmät. Tästä seuraa palvelinkeskusinvestoijalle silkkaa aikatauluetua ja kustannussäästöä.

Projektinhoito

Projektinhoidon perusasioiden kuten yhteydenpidon, hankintojen, aikataulutuksen, suunnittelun hallinnan, työmaahallinnon ja dokumenttihotellin ylläpidon sujumiseksi palvelinkeskusprojekteissa työskenteleviltä vaaditaan erittäin hyvää kielitaitoa ja diplomatiaa yhdistää eri maiden työkulttuurit. Projektit ovat monikansallisia, alihankkijat tulevat usein useista eri maista ja maanosista. CTS Engtecin Reijo Parkkinen sanoo, että fyysisen yhteistyön lisäksi palvelinkeskusten kohdalla yhteydenpitoon tulee normaaliprojektiin verrattuna massiivinen sähköinen tietojensiirto.

-Laskin, että yhden projektin kiivaimmassa vaiheessa sain noin 200 sähköpostia vuorokaudessa.. Projektipäällikön täytyy pystyä priorisoimaan asioita ja tarvittaessa ratkaisemaan asioita nopeasti.  Aikaero eri mantereiden välillä saattaa venyttää työpäivää helposti 15-20 tuntiseksi. Kun tuli viikonloppu, oli pakko uudelleen käydä viikon postit läpi ja tarkistaa, oliko ehtinyt ja muistanut reagoida kaikkeen, kuvailee Reijo Parkkinen.

-Projektien sisäinen henki ratkaisee paljon työntekijöiden jaksamisessa ja venymisessä. CTS:lle on tärkeää että projekteissa on hyvä yhteishenki, jotta kaikesta voidaan keskustella ja epäkohtiin pystytään etsimään ratkaisuja, ns. ”syyttelykulttuuria” ei harrasteta. Tärkeintä on hyvä lopputulos. Ja hauskanpito kahvihuoneessa ei tarkoita sitä, etteikö töitä tehtäisi hyvin - ja paljon, kiteyttää Reijo Parkkinen.

Tiedustelut:

Reijo Parkkinen, Project Manager, CTS Engtec Oy
reijo.parkkinen@ctse.fi
Mob. + 358 400 682 272